Judaistika 2022/2023

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Garantující útvar: Katedra cestovního ruchu VŠPJ
Garant: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Lektorka: Mgr. Petra Čejková, vystudovala Dějiny a kulturu židů na UP v Olomouci a na Bar Illan University v Tel Avivu.

Počet semestrů: 2

Kurz zahrnuje tři základní oblasti, které se prolínají.
První oblastí jsou základy judaismu s důrazem na svátky a s nimi spojenými tradicemi (během roku v návaznosti na židovský kalendář).
Druhou oblastí je historie židů, zaměřená na významné události a osobnosti.
Třetí oblast je zaměřena historii a kulturu státu Izrael a jeho vztahy s Československem a Českou republikou.

1. semestr

 • Na počátku... Kdo je a kdo není žid/Žid?
 • Jazyky – hebrejština, aramejština, ladino, jidiš
 • Judaismus I – tradice, myslitelé, knihy
 • Judaismus II – židovský zákon, mizvot
 • Judaismus III – kabala, šabat, košer, směry v judaismu
 • Židovské svátky, židovský lunární kalendář, oslava Nového Roku, Yom Kippur, Svátek Stánků
 • Výňatky z dějin židů I
 • Výňatky z dějin židů II
 • Výňatky z dějin židů III
 • Výňatky z dějin židů IV
 • Judaismus a kořeny křesťanství, prolínání tradic v evropské diaspoře
 • Chanuka – svátek světel, promítání: Svatá země

2. semestr

 • Dějiny československých židů 1918-2021
 • Moravští židé, jako evropské specifikum
 • Šoa
 • Svátek Pesach, Sederová večeře
 • Dějiny Izraele I – vznik státu Izrael
 • Dějiny Izraele II – arabsko-židovský konflikt
 • Dějiny Izraele III – Aliya, návrat židů do Izraele
 • Češi a Slováci v Izraeli
 • Izraelská kultura a společnost I
 • Izraelská kultura a společnost II
 • Soudobý Izrael, politika, světové prvenství v inovacích
 • Svátek Šavuot, promítání: Jeruzalém kontra Tel Aviv

Zakončení kurzu: na závěr každé hodiny obdrží účastník otázky z probrané tématiky, které doma vypracuje a odevzdá na příští přednášce. Odpovědi budou součástí diskuze závěrečného kolokvia.
Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.

Doporučená literatura:

NEWMAN, Ja'akov, Gavri'el SIVAN, Bedřich NOSEK, Leo PAVLÁT a Daniel ZISS. Judaismus od A do Z: slovník pojmů a termínů. Přeložil Dušan ZBAVITEL, přeložil: Markéta ZBAVITELOVÁ. Praha: Sefer, 1992.
ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. Brno: Barrister a Principal, 2009
ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina. Brno: Barrister a Principal, 2015.
PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001,
MILLER, Michael L. Moravští Židé v době emancipace. Přeložila Klára MÍČKOVÁ. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015.
TOKARCZUK, Olga. Knihy Jakubovy. Přeložil Petr VIDLÁK. Brno: Host, 2016.
WEIN, Martin Joachim. Slovanský Jeruzalém: jak Češi založili Izrael. Praha: Academia, 2018
YEGAR, Moshe. Československo, sionismus, Izrael: historie vzájemných vztahů. Praha: Victoria Publishing, 1997.
HEITLINGER, Alena. Ve stínu holocaustu a komunismu: čeští a slovenští židé po roce 1945. Praha: G plus G, 2007.
KRUPP, Michael. Dějiny státu Izrael. Praha: Vyšehrad, 2013
KRUPP, Michael. Sionismus a Stát Izrael. Praha: Vyšehrad, 1999.
HERZL, Theodor. Židovský stát. Praha: Academia, 2009.
AVINERI, Šlomo. Zrození moderního sionismu. Praha: Sefer, 2001.
WELZER, Harald, MOLLEROVÁ, Sabine, TSCHUGGNALLOVÁ, Karoline. „Můj děda nebyl nácek.“ Praha: Argo, 2010.
BROWNING, Christopher R. Obyčejní muži: 101. záložní policejní prapor a "konečné řešení" v Polsku. Praha: Argo, 2002.
STOESSINGER, Caroline. Století moudrosti: lekce ze života Alice Herzové Sommerové, uznávané koncertní klavíristky, nejstarší žijící osoby na světě, která přežila holocaust. Brno: Jota, 2012.