Závěrečná práce

Pro úspěšné absolvování navštěvovaného předmětu a podmínkou pro udělení osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku je odevzdání závěrečné práce na libovolné téma vztahující se k Vámi studovanému předmětu. Závěrečná práce se odevzdává před ukončením posledního semestru. O podrobnostech Vás bude informovat Váš lektor na začátku posledního semestru.

Rozsah závěrečné práce 10-20 stran včetně vložených obrázků a příloh. Jednotlivé stránky budou očíslovány vzestupnou řadou. Práce bude odevzdána 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě (formáty .doc, .docx, .pdf).

Členění závěrečné práce:

  • Úvod
  • Samotné téma s podkapitolami
  • Závěr
  • Použitá literatura (vč. odkazů na www stránky)
  • Přílohy

Ve složce soubory je přiložen:

  • Formulář - prázdný formulář k vyplnění a vytištění, který přiložíte jako titulní list své závěrečné práce