Z historie našeho regionu PRO ROK 2013/2014 JIŽ OBSAZENO!!!

Garantující útvar: Katedra cestovního ruchu (KCR)

Garant: akadem. malíř Vladimír Netolička

Lektoři: Akad. malíř Vladimír Netolička, Ing. Radovan Zejda, Mgr. Petr Hejhal,Ph.D., Mgr. Petr Hrubý,Ph.D., PhDr. Helena Nedbalová, PhDr. Vlastimil Svěrák, PhDr. Renata Pisková, Ladislav Vilímek, PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

Počet semestrů: 6

1. semestr – Dějiny umění - přednášející ak. malíř Vladimír Netolička

 • Dějiny umění
 • Románský sloh
 • Gotický sloh
 • Gotický sloh mimo Francii
 • Renesance
 • Renesance – cinquecento
 • Česká renesance
 • Manýrismus a baroko
 • Baroko v ostatní Evropě
 • Rokoko a klasicismus
 • Romantismus
 • Secese až postmodernismus

2. semestr - Významné stavby a osobnosti kraje - přednášející Ing. Radovan Zejda

 • Úvod, osídlení kraje Vysočina a jeho obraz na historických mapách
 • Slohy předrománské, románský sloh a gotika
 • Exkurze dle výběru posluchačů (Žďár n. S., Jaroměřice n. R., Pelhřimov)
 • Renesance, baroko, rokoko, klasicismus
 • Historizující slohy, purismus, secese
 • Kubismus, konstruktivismus, slohy a styly 20. století
 • Osobnosti Jihlavy a Jihlavska
 • Osobnosti Havlíčkova Brodu a Havlíčkobrodska a Pelhřimova a Pelhřimovska
 • Osobnosti Třebíče a Třebíčska
 • Osobnosti Žďáru n. S. a Žďárska, odevzdání seminárních prací
 • Exkurze do jihlavského archivu
 • Závěrečná hodina, hodnocení prací, libovolné téma

3. a 4. semestr   - Osídlení Českomoravské vrchoviny z pohledu archeologie -  přednášející Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. a Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (Archaia Brno, pracoviště Jihlava)

Anotace: Účelem přednášek je seznámit studenty s dějinami osídlení Českomoravskévrchoviny. Problematika bude zasazena do středoevropského kontextu. Důraz je kladen na archeologické prameny, jsou ale využívány i prameny jiné (historie, antropologie, z přírodních věd geologie, botanika atd.).

 Přednášky se budou dotýkat těchto tematických okruhů:

 • Pravěké využití výše položených oblastí na příkladu Českomoravské vrchoviny
 • Vnitřní kolonizace ve 12. – 1. polovině 13. století na příkladu českomoravské vrchoviny.
 • Zakládání měst (na příkladu Jihlavy).
 • Nejstarší doklady získávání zlata na Českomoravské vrchovině.
 • Těžba stříbra na Českomoravské vrchovině.
 • Důlní aglomerace na Starých Horách - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra.
 • Hutnictví a výroba stříbra na území Jihlavy a vztah k dolům na Starých Horách.
 • Pozůstatky dřevěných staveb a problém jejich interpretace.
 • Hmotná kultura středověkého města.

5. semestr  - Cyklus přednášek dle námětu obrazů G. Kruma – přednášející PhDr. Helena Nedbalová, PhDr. Vlastimil Svěrák, PhDr. Renata Pisková, Mgr. Jiří Jelínek, Mgr. Petr Dvořák, Ladislav Vilímek

 • 13. století - počátky a rozvoj Jihlavy
 • Jihlava a Židé
 • Vyšší latinská škola v Jihlavě v letech 1561 - 1623
 • Jihlavská občanská společnost 1848 - 1918
 • Jihlava v době předhusitské a husitské
 • Čeští panovníci v Jihlavě v době předbělohorské
 • Správa města Jihlavy v předbělohorském období
 • Hudební život Jihlavy 19. stol.
 • Jihlava v letech 1918 - 1928
 • Moderní architektura v Jihlavě v 1. polovině 20. století
 • Národnostní konflikty a odsun
 • Jihlava a Jihlavsko v letech 1945 - 1960

6. semestr  - Přednáškový cyklus oblíbených lektorů – závěrečný semestr oblíbeného programu. Přednášky vybraných lektorů na přání. Závěrečná práce.

 • Ladislav Vilímek Křížové kameny
 • Ladislav Vilímek Židé v regionu
 • oslovení pracovníci Státního okresního archivu Jihlava
 • Vladimír Netolička Dějiny umění - doplnění po současnost 5x
 • Emanuel Hurych Putování po poutních místech
 • a další

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.