Komunikace v praxi 2016/2017 OBSAZENO

Garantující útvar: Katedra sociální práce (KSP)

Garant: PhDr. Jana Novotná, Ph.D.

Lektor: PhDr. Jana Novotná, Ph.D.

Počet semestrů: 2

Anotace:

Studijní program komunikace v praxi má dva hlavní cíle. Prvním cílem je seznámit posluchače se všemi významnými složkami komunikace a  jejich významem v praktické komunikaci. Druhým cílem je naučit se všechny tyto poznatky aplikovat v praktickém životě. Posluchač má možnost si v rámci programu prakticky vyzkoušet a vylepšit své komunikační dovednosti a získat návod jak v rámci komunikace řešit obtížné či krizové situace. Rovněž získá prostor pro prohloubení svých argumentačních a dalších komunikačních schopností a dovedností.

Cíl:

Cílem kurzu je seznámit posluchače se všemi složkami komunikace. Rovněž jim pomoci si ověřit a prohloubit své schopnosti a dovednosti v oblasti komunikace.

Použité metody:

Diskuse, workshop, skupinová práce, individuální práce, interaktivní techniky, prezentace, video, modelové situace, přednáška, kazuistika.


I.                    semestr

 1. Úvod do komunikace, teorie komunikace
 2. Neverbální komunikace
 3. Verbální komunikace
 4. Paralingvistika
 5. Chyby při komunikaci
 6. Rozhovor v praxi
 7. Základy diskuse
 8. Asertivita
 9. Aktivní naslouchání
 10. Argumentace
 11. Komunikace s problematickými typy osob
 12. Videotrénik a komunikace
  Zakončení: test


II.                   
semestr

 1. Psychologické aspekty komunikace
 2. Sociální percepce
 3. Sociální inteligence a empatie
 4. Stres a jeho zvládání
 5. Rétorika
 6. Prezentační dovednosti
 7. Diskuse pro pokročilé
 8. Komunikací k rozvoji kognitivních funkcí
 9. Konflikty v komunikaci
 10. Agresivita v komunikaci
 11. Problematické situace a jejich řešení ve vztahu ke komunikaci
 12. Sebeprezentace
  Zakončení: Praktické cvičení

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.

Doporučená literatura:

 1. DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace: 6. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2018-0.
 2. KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2652-6.
 3. MYNAŘÍKOVÁ, Lenka. Psychologie lži. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5472-7.
 4. PLAŇAVA, Ivo. Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy - dovednosti - poruchy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. Psyché (Grada). ISBN 80-247-0858-2.
 5. PEASE, Allan a Barbara PEASE. Řeč těla. Vyd. 2. Překlad Hana Antonínová. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-921-7.
 6. SARGENT, Emma a Tim FEARON. Jak sebejistě mluvit s kýmkoliv v každé situaci. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4268-7.
 7. ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, c2006. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-1704-2.
 8. TEGZE, Oldřich. Neverbální komunikace. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2003. Business books (Computer Press). ISBN 80-7226-429-X.
 9. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-387-1.
 10. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. Manažer. ISBN 978-80-247-2614-4.