Komunikace mezi lidmi, světovými názory a kulturami

Garant: ThMgr. Milan Klapetek, VUT Brno

Lektor: ThMgr. Milan Klapetek

Počet semestrů: 2

Anotace:

Multikulturní, pluralistická společnost je realitou, se kterou je nutno do budoucna počítat jako s nezměnitelnou daností. Člověk se  tak bude stále  častěji  setkávat s lidmi  jiných světových názorů, náboženství a kultur.  Tato skutečnost   může  být  jak  zdrojem  nepřetržitých a neřešitelných napětí a konfliktů, ale stejně tak může přispět k dobrému a přínosnému uvědomění si svých vlastních kulturních východisek a může tím být i obohacením o nové myšlenky a přístupy. Naše populace má v této oblasti citelný deficit – školní výchova byla a je zaměřena převážně nebo zcela na „indoktrinaci“ v určitém panujícím pohledu na svět, přičemž všechny ostatní jsou přehlíženy nebo démonizovány.

Každý člověk má tedy nějakou víru či přesvědčení, avšak  „každý jen tu svou má za jedinou“.  I proto si nerozumíme, nedokážeme se domluvit, shodnout a nalézt přiměřený společný postoj vzhledem k aktuálním výzvám a problémům. V přednáškách budou tedy přiblíženy příčiny odlišnosti názorů a stanovisek, a jejich řešení v mezilidské komunikaci. Více než na „přesvědčování“ bude kladen důraz na porozumění a schopnost nalézt společné stanovisko.  K pochopení odlišností kultur budou nastíněny i základy  tradičních  východisek – stručný  nástin  základů  křesťanství, ale  i přehled základních motivů tradiční mytologie Řeků, Římanů, Slovanů a Germánů. I tyto látky se promítají do současného myšlení. Nepostradatelnou kapitolou je a bude čím dále více znalost myšlení, utvářejícího čínskou kulturu.

Cílem a „výsledným produktem“ tohoto programu bude člověk, schopný identifikovat kulturní zdroje a základy svých vlastních myšlenek a postojů, i schopný zároveň pochopit myšlení lidí, vycházejících z jiných kulturních a ideových základů. To pak bude znamenat především to, že s nimi dokáže komunikovat. Projekt tohoto typu nebyl doposud nikde realizován. Přednášky budou doplněny tištěnými materiály, případně e-learningovou podporou.

Výuka bude probíhat formou 3hodinových přednášek v následující dny:
Říjen 2013         8.,15., 22., 29.
Listopad 2013    12., 16.
Leden 2014        7.