Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v Českých zemích 2018/2019

Garantující útvar: Katedra cestovního ruchu
Garant: akademický malíř Vladimír Netolička
Lektor: akademický malíř Vladimír Netolička

Počet semestrů: 6

1. a 4. semestr

Cílem programu je uvedení do problematiky dějin umění. Přednášky poskytnou úvodní vhled do problematiky programu, seznámí studenty s dějinami výtvarného umění od pravěku až po současnost a to v oblasti architektury, sochařství, malířství a užitého umění. Studijní program se dále zabývá zařazením těchto disciplín do kontextu dějin. Výtvarná kultura je přejímána ze země do země, z národa na národ a to zvláště ve středomořsko – evropské oblasti, kterou se tento program hlavně zabývá. Jsou zdůrazněna místa, ve kterých se jednotlivé památky nacházejí. Program je orientován aplikačně na pravěké umění, umělecké dění v okolí Nilu, tedy kulturu Egypta, dále se přesuneme přes Krétu a Mykény do ohniska evropské kultury a tou je Řecko. Rozvoj uměleckého myšlení směřoval přes Řím do středověku, kde na tyto myšlenky navazují nové národy, a umění se začíná rozvětvovat do různých národních směrů. Budou popsány charakteristiky všech slohů i jednotlivých hnutí a studijní program uzavírá stručný seznam uměleckých hnutí dvacátého století.

 • Pravěk, Starověk, Egypt
 • Židovský stát a Krétsko-mykénská kultura
 • Řecko
 • Etruskové, Řím
 • Raný středověk
 • Románský sloh
 • Vrcholný středověk - Gotický sloh
 • Novověk – Renesance
 • Manýrismus, Česká renesance
 • Baroko
 • Rokoko, Klasicismus, Romantismus a Realismus
 • Umění poslední třetiny 19. stol. (impresionismus a postimpresionismus)
 • Secese
 • Hnutí 20. století

4. a 6. semestr

Cílem programu Turistické zajímavosti ČR není chronologické představení všech památek ČR, což není v daném čase ani možné, ale cílem je zdůraznit rozmanitost, pestrost a množství kulturního bohatství, které v ČR máme. Spojovacím prvkem budou jednotlivá slohová období, nebo hnutí, příroda a historie.
Posluchač získá stručnou představu o kulturním i přírodním bohatství jednotlivých krajů, především krajů moravských.

 • Kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj

Kurz bude otevřen při min. oičtu 15 osob.