Charakteristika studijního oboru

Vzdělávání seniorů patří mezi prestižní úkoly moderních univerzit ve vyspělých státech. Univerzita třetího věku (U3V) představuje jednu z možností kvalitního naplnění volného času seniorů. Zpřístupňuje seniorům vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou využívat nejen pro svůj osobní rozvoj. Významnou roli sehrává také možnost sociálního kontaktu s podobně smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti, vědomé zpomalování procesu stárnutí a udržování psychické svěžesti.

Univerzita třetího věku je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava a od března 2005 je otevřena široké veřejnosti. Zájemcům vyššího věku nabízí všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Je přitom zohledněn zdravotní stav posluchačů i jejich životní situace. Univerzita třetího věku Vysoké školy polytechnické Jihlava je uskutečňována v souladu s jejím dlouhodobým záměrem. Od samého vzniku je U3V při VŠPJ členem Asociace univerzit třetího věku ČR, z.s.

Účastníci mají statut posluchače vysoké školy, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících ustanovení. Tato forma vzdělávání seniorů neslouží ke zvyšování odborné profesní kvalifikace. Získané vědomosti a dovednosti již nejsou uplatňovány v zaměstnání, ale slouží ke zlepšení kvality života seniorů. Studium na univerzitách třetího věku nenahrazuje ucelené vysokoškolské vzdělání. Absolventi získávají potvrzení o absolvování, nikoliv však akademický titul.

Studium je podle druhu zaměření zpravidla dvouleté. Přednášky a semináře probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů. Letní semestr trvá 12 týdnů (v období březen až květen), zimní semestr rovněž 12 týdnů (v období říjen až prosinec), v rozsahu 2 – 3 hodiny týdně. K úspěšnému ukončení ročníku je nutná nejméně 60 % účast. K evidenci posluchače slouží „Výkaz o studiu na vysoké škole“, který zároveň umožní bezplatné využívání základních zařízení vysoké školy (knihovna, počítačové učebny, internet, elektronická pošta apod.) a prezenční listiny, které posluchači podepisují v každé hodině.

Kontakt:
Bc. Šárka Venkrbcová                                                                                                                                                          
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání, U3V
tel: 567 141 118
mobil: 775 766 391
e-mail: venkrbcova@vspj.cz

AU3V